Menu
Log in

Belgian Society of Internal Medicine

aims to foster the development, dissemination, research and education of internal medicine in Belgium.

Code of internal order

Raad van bestuur
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het algemeen beleid. Hij roept de RB en de Algemene Vergadering samen en zit deze voor. Hij stelt de dagorde op voor deze vergaderingen. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie met andere verenigingen. Hij staat hiervoor in nauw contact met de verschillende opleidingsdiensten, met de stagemeesters en de GSO. Hij kan, indien de RB akkoord gaat, beroep doen op een externe PR dienst. Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
 • De secretaris is belast met het bijhouden van de archieven en met administratie van de Vereniging en coördineert de correspondentie met de verschillende leden van het bestuur. Hij is belast met de promotie van de vereniging.
 • De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Hij is verantwoordelijk voor het ledenbestand, de ledenwerving en de inning van het lidgeld. Hij maakt het jaarlijks financieel verslag op en draagt dit voor op de Algemene Vergadering. Hij maakt jaarlijks het budget op. Voor elke verrichting van meer dan €1.500,00 is een handtekening van de voorzitter nodig.
 • Leden van de RB die door de BVIG zijn voorgesteld om een mandaat op te nemen in een andere nationale of internationale organisatie, raad of commissie, nemen ontslag uit dit extern mandaat wanneer hun mandaat binnen de BVIG eindigt, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt gevraagd en bevestigd door de RB.
 • Voor elke bijkomende activiteit, zoals de inrichting van een symposium, het opstellen van richtlijnen, het onderzoeken van bepaalde problemen, wordt telkens een verantwoordelijke door de RB aangewezen. De taak kan uitgevoerd worden door de aangeduide persoon alleen of door een commissie. De samenstelling van de commissie wordt door de RB bepaald. De commissie en de verantwoordelijke van een activiteit hebben een wel omschreven taak die beperkt is in de tijd. De voorzitter van een commissie wordt uitgenodigd op de vergadering van de RB, tenminste voor wat de bespreking van zijn commissie of opdracht betreft.
 • Procedure voor selectie van nieuwe leden van de Raad van Bestuur:
  • Wanneer een beheerder afgevaardigd door een universitair centrum zijn mandaat beëindigt, wordt een schrijven gericht naar de vakgroepvoorzitter inwendige ziekten (of equivalent) met de vraag een nieuwe kandidaat voor te stellen.
  • Wanneer een beheerder afgevaardigd door de geneesheren in opleiding Inwendige Geneeskunde zijn mandaat beëindigt wordt een schrijven gericht naar de vertegenwoordigers van de geneesheren in opleiding inwendige ziekten van de betreffende taalgroep, met de vraag om een nieuwe kandidaat voor de stellen. De kandidaat dient van een andere universiteit afkomstig te zijn dan de vorige beheerder.
  • Wanneer een beheerder afgevaardigd door de Erkenningscommissie Inwendige Geneeskunde zijn mandaat beëindigt, wordt een schrijven gericht naar de voorzitter van de Erkenningscommissie van de betreffende taalgroep met de vraag een nieuwe kandidaat voor te stellen.
  • Wanneer een stagemeester Inwendige Geneeskunde zijn mandaat beëindigt, wordt een schrijven gericht naar de alle stagemeesters Inwendige Geneeskunde van de betreffende talgroep met de vraag een nieuwe kandidaat voor te stellen.
  • Wanneer een beheerder afgevaardigd door de Beroepsvereniging Inwendige Geneeskunde zijn mandaat beëindigt, wordt een schrijven gericht naar de voorzitter van de Beroepsvereniging van de betreffende taalgroep met de vraag een nieuwe kandidaat voor te stellen.
  • Om de 4 jaar wordt een oproep gericht naar alle leden van de Algemene Vergadering om hun kandidatuur in te dienen. Op basis van een stemming op de Algemene Vergadering wordt een rangschikking opgemaakt van de kandidaten. De kandidaten komen volgens deze rangschikking in aanmerking naarmate er mandaten vrijkomen.
Activiteiten
Organisatie van wetenschappelijke vergaderingen.
 • Minstens tweemaal per jaar wordt een wetenschappelijke vergadering georganiseerd
 • Een lid van de RB is verantwoordelijk voor de organisatie van wetenschappelijke vergaderingen:
  • Vastleggen van de plaats
  • Uitnodigen van de sprekers
  • Quotering van de abstracts
  • Administratie van de zittingen: aanwezigheidslijst, accreditering, enz…
 • Een prijs van €250,00 wordt verstrekt aan de auteur van de mededeling met de hoogste quotering.
 • De auteur van de beste mededeling van het academiejaar mag deelnemen aan de jaarlijkse ESIM.
Organisatie van congressen
 • Minstens om de twee jaar wordt een congres georganiseerd.
 • Een lid van de RB is verantwoordelijk voor de organisatie van wetenschappelijke vergaderingen:
  • Vastleggen van de plaats
  • Uitnodigen van de sprekers
  • Quotering van de abstracts
  • Administratie van de zittingen: aanwezigheidslijst, accreditering, enz…
Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met een professionele congresorganisator, na voorafgaandelijk akkoord van de RB.

Samenwerking met andere nationale en internationale verenigingen

Andere initiatieven
De RB werkt voorstellen uit inzake:
 • Minimale criteria voor de basisopleiding interne geneeskunde
 • Eventuele richtlijnen voor verdergezette opleidingen interne geneeskunde
 • toelatingscriteria en toetsingscriteria voor de inwendige geneeskunde
Algemene vergadering
Potentiele leden dienen hun aanvraag voor lidmaatschap te richten naar de Voorzitter met vermelding van hun motivatie tot toetreding.

Amendementen
 • Amendementen op het huishoudelijk reglement worden voor de raad van beheer of door minstens tien stemgerechtigde leden voorgesteld.
 • De voorstellen tot amendering moeten schriftelijk, ten minste twee maanden voor de Algemene Vergadering aan de voorzitter gestuurd worden.
 • Om aangenomen te worden moet elk amendement op het huishoudelijk reglement door de Algemene Vergadering van het Genootschap, met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde of vertegenwoordigde leden, worden goedgekeurd.

Conseil d'administration
 • Le président est responsable de la politique générale de la société. A cet effet, il convoque le Conseil d’Administration et envoie les convocations pour l’Assemblée Générale. Il préside les réunions. Il rédige l’ordre du jour de ces réunions. Il est responsable de la communication avec les autres sociétés. Il reste en contact étroit avec les différentes organisations d’enseignement, avec les maîtres de stage et les assistants en formation en médecine interne. Il peut, si le Conseil d’Administration marque son accord, faire appel à un service externe de relations publiques. Il assure la défense de la société vis-à-vis des tiers.
 • Le secrétaire est chargé de la mise à jour des archives et de l’administration de la Société et assure la correspondance entre les différents membres du Conseil de Direction. Il est chargé de la promotion de la Société.
 • Le trésorier est responsable du fichier, de la gestion financière de la Société, du recrutement des membres, de la perception des cotisations ainsi que de transactions financières. Toute transaction financière supérieure à €1.500,00 devra recueillir la signature conjointe du Président. Le trésorier rédige le bilan financier annuel et le présente à l’Assemblée générale pour approbation.
 • Les membres du Conseil d’Administration qui sont proposés par la Société pour exercer un mandat externe dans une autre organisation nationale ou internationale ou commission, abandonnent ce mandat externe quand se termine leur mandat interne à l’intérieur de la Société à moins qu’il n’en soit décidé autrement et confirmé par le Conseil d’Administration.
 • Pour d’autres activités telles que l’organisation d’un symposium, la rédaction de lignes de conduite, l’examen de problèmes précis, un responsable est chaque fois désigné par le Conseil d’Administration. La tâche peut être exercée par la personne désignée par le Conseil de Direction ou par une commission. La composition de cette commission est le cas échéant définie par le Conseil d’Administration. La commission ou le responsable de l’activité ont une tâche bien précisée et limitée dans le temps. Le responsable ou le président d’une commission est invité à la réunion du Conseil d’Administration, du moins pour rendre compte des travaux de la commission pour lesquels il a été mandaté.
 • Procédure pour l’élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration:
  • Quand un administrateur mandaté par un centre universitaire termine son mandat, une lettre est envoyée au responsable de la médecine interne (ou équivalent) afin que celui-ci propose une nouvelle candidature.
  • Quand un administrateur mandaté par les assistants en formation en médecine interne termine son mandat, une lettre est envoyée au représentants des assistants en médecine interne du régime linguistique impliqué afin qu’un nouveau candidat soit désigné. Le nouveau candidat doit être originaire d’une université différente de celle du précédent.
  • Quand un administrateur mandaté par les commissions d’agrément en médecine interne termine son mandat, une lettre est envoyée au président de cette commission du régime linguistique impliqué pour demander la désignation d’un nouveau candidat.
  • Quand un maître de stage en médecine interne termine son mandat, une lettre est envoyée à tous les maîtres de stage en médecine interne du régime linguistique impliqué pour leur demander de désigner un nouveau candidat.
  • Quand un administrateur mandaté par l’Union Professionnelle de médecine interne termine son mandat, une lettre est envoyée au président de l’Union Professionnelle pour lui demander de désigner un nouveau candidat. Chaque régime linguistique doit toujours être représenté.
  • Tous les 4 ans, un appel de candidature est envoyé à tous les membres de l’Assemblée Générale. Un classement des candidats est réalisé sur base des votes émis. Les candidats sont sélectionnés suivant l’ordre du classement en fonction des mandats libres.
Activités
Organisation de réunions scientifiques
 • Une réunion scientifique est organisée au moins deux fois par an.
 • Un membre du Conseil d’Administration est responsable de l’organisation des réunions scientifiques:
  • Choix du lieu
  • Invitation des orateurs
  • Evaluation des abstracts
  • Administration des séances : liste de présence, accréditation, …
 • Un prix de €250,00 est accordé à l’auteur de la communication qui a reçu la meilleure évaluation.
 • L’auteur de la meilleure communication de l’année académique peut participer à la réunion annuelle de l’ESIM.
Organisation des congrès
 • Un congrès est organisée au moins tous les deux ans.
 • Un membre du Conseil d’Administration est responsable de l’organisation des réunions scientifiques:
  • Choix du lieu
  • Invitation des orateurs
  • Evaluation des abstracts
  • Administration des séances : liste de présence, accréditation, …
Cette fonction peut être exercée en collaboration avec une organisation professionnelle de congrès après accord préalable du Conseil d’Administration.

Collaboration avec d’autres sociétés nationales ou internationales

Autres initiatives
Le Conseil d’administration fait des propositions en matière de:
 • critères minima en ce qui concerne la formation de base en médecine interne
 • critères d’admission en médecine interne
Assemblée générale
Les personnes désirant devenir membres de la Société doivent envoyer par écrit leur candidature au Président du Conseil d’Administration accompagnée d’une lettre explicitant leur motivation.

Amendements
 • Des amendements au règlement d’ordre intérieur peuvent être proposés. Pour qu’un amendement soit proposé, dix membres au moins qui ont droit de vote en font la demande.
 • Les propositions d’amendements doivent être envoyées par écrit au président au moins deux mois avant l’Assemblée Générale.
 • Pour être accepté, un amendement au règlement d’ordre intérieur doit être approuvé par l’Assemblée Générale à une majorité simple des membres présents ou représentés.

PRESIDENT


S. Callens, MD
UZ Gent
Belgium

SECRETARYP. Lacor, MD
General Internal Medicine
UZ Brussels
Belgium

TREASURER


H. Yildiz, MD
UCL
Belgium

VICE PRESIDENT


F. Vandergheynst, MD
Erasme Hospital
Brussels
Belgium
Powered by Wild Apricot Membership Software