Menu
Log in

Belgian Society of Internal Medicine

aims to foster the development, dissemination, research and education of internal medicine in Belgium.

Bylaws

Statuten van de Belgische Vereniging voor Inwendige Geneeskunde - identificatienummer: 10282/97

HOOFDSTUK I: NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR
Artikel 1
De vereniging heeft als benaming in het Nederlands: "Belgische Vereninging voor Inwendige Geneeskunde", in het Frans: "Société Belge de Médecine Interne", in het Engels: "Belgian Society of Internal Medicine" respectievelijk afgekort tot B.V.I.G. - S.B.M.I. - B.S.I.M.

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd in de dienst Nefrologie, UZ gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent. De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering worden overgebracht naar om het even welke plaats in België.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel de studie, de ontwikkeling, het onderricht en de verspreiding van de algemene inwendige geneeskunde. De vereniging bereikt dit doel onder meer door:
 1. de organisatie van wetenschappelijke vergaderingen en congressen;
 2. samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland;
 3. het uitwerken van voorstellen inzake minimale criteria voor de basisopleiding interne geneeskunde, eventuele richtlijnen voor een verdergezette opleiding interne geneeskunde en post graduaat algemene interne geneeskunde, toetsingscriteria voor de interne geneeskunde en algemene interne geneeskunde, met het doel contacten te bevorderen tussen de stagediensten en de verschillende referentiecentra;
 4. het oprichten en onderhouden van een internetsite;
 5. elk ander initiatief dat ze nodig acht.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden.

Artikel 5
De voertalen van de vereniging zijn het Nederlands, het Frans en het Engels.

HOOFDSTUK II: LEDEN
Artikel 6
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar moet minstens 5 bedragen.
De vereniging is samengesteld uit gewone leden en toetredende leden.
 1. Wordt als gewoon lid toegelaten: elke arts of doctor in de genees-, heel-, en verloskunde die zijn opleiding in de inwendige ziekten of een deelspecialisme van de inwendige ziekten heeft beëindigd.
 2. Wordt als toetredend lid toegelaten: elke arts of doctor in de genees-, heel-, en verloskunde die een opleiding in inwendige ziekten of een deelspecialisme van de inwendige ziekten volgt of elke arts niet-internist die interesse betoont in de inwendige geneeskunde.
Artikel 7
De kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de Raad van Beheer.

Artikel 8
De gewone en toetredende leden betalen een jaarlijkse bijdrage die bepaald wordt door de Raad van Beheer. Dit bedrag mag niet meer dan €300,00 (geïndexeerd) bedragen.

Artikel 9
Verliest zijn hoedanigheid als lid:
 1. het lid dat zijn ontslag schriftelijk betekent bij de Raad van Beheer;
 2. het lid dat bij geheime stemming met een meerderheid van de twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op een Algemene Vergadering wordt uitgesloten. De uitsluiting van een lid kan voorgesteld worden door de Raad van Beheer of door minstens 1/20 van de gewone leden. De Raad van Beheer moet eerst de verdediging van de belanghebbende gehoord hebben;
 3. het lid dat de jaarlijkse bijdrage niet heeft betaald.
De Raad van Beheer moet het lid op de hoogte stellen van de opgelegde sanctie. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, kunnen nooit teruggave van of vergoeding van gestorte bijdragen vorderen, noch de rekening of inventaris opeisen.

HOOFDSTUK III: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle gewone leden en toetredende leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer of door zijn vervanger.

Artikel 11
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet.Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:
 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Beheer;
 3. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;de toetreding en uitsluiting van de leden;
 4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
Artikel 12
De Algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen worden op de plaats aangeduid in de oproeping. Tijdens de algemene vergadering brengt de Raad van Beheer verslag uit omtrent haar activiteiten. Op ieder ogenblik kan een buitengewone vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de Raad van Beheer of op vraag van minstens één vijfde van de gewone leden.

Artikel 13
In de Algemene Vergadering hebben alle gewone leden een gelijk stemrecht. Elk gewoon lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander gewoon lid. Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts over één volmacht beschikken. De beslissingen worden bij een eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden genomen behoudens andersluidende bepaling in de wet. De Algemene Vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezige leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet.

Artikel 14
De notulen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een egister van de processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er inzage kunnen van nemen mits het akkoord van de voorzitter.

HOOFDSTUK IV: RAAD VAN BEHEER

Artikel 15
De Vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer samengesteld uit minimum vijf en maximum 23 leden, waarvan maximum 19 gekozen onder de gewone leden en maximum 4 onder de toetredende leden door de Algemene Vergadering, steeds door hen afzetbaar.
De kandidaturen moeten minstens twee weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk ingediend zijn bij de Voorzitter. De samenstelling van de Raad van Beheer is ondergeschikt aan de volgende regels:
 1. elk universitair centrum (KUL, RUG, UCL, UIA, ULB, Ulg, VUB) heeft recht om een beheerder voor te stellen, voor zover er kandidaten zijn. De kandidaturen dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
 2. de geneesheren in een opleiding inwendige ziekten of een deelspecialisme van de inwendige ziekten hebben het recht 4 beheerders voor te stellen, 2 nederlandstaligen en 2 franstaligen, voor zover er kandidaten zijn. De kandidaturen dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
 3. de Erkenningscommissies Inwendige Ziekten hebben het recht 2 beheerders voor te stellen, één voor de Nederlandstalige en één voor de Franstalige commissie, voor zover er kandidaten zijn. De kandidaturen dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
 4. de niet-universitaire Stagemeesters in de Inwendige Geneeskunde hebben het recht 2 beheerders voor te stellen, één nederlandstalige en één franstalige, voor zover er kandidaten zijn. De kandidaturen dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
 5. de Beroepsvereniging in de Inwendige Geneeskunde heeft het recht 2 beheerders voor te stellen, één nederlandstalige en één franstalige, voor zover er kandidaten zijn. De kandidaturen dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
 6. een maximum van 6 beheerders wordt gekozen uit de gewone leden van de Algemene vergadering. Elk van deze beheerders heeft stemrecht.
Artikel 16
De hoofdredacteur van Acta Clinica Belgica wordt steeds door de Raad van Beheer uitgenodigd. Hij heeft een raadgevende stem.

Artikel 17
De Raad van Beheer kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De ondervoorzitter neemt de functies van de voorzitter waar wanneer deze verhinderd is.

Artikel 18
De duur van het mandaat bedraagt vier jaar, met dien verstande dat elke 2 jaar de helft van de mandaten ten einde loopt. De uittredende leden van de Raad van Beheer zijn onmiddellijk herkiesbaar, en opnieuw minimum 2 jaar na het verstrijken van hun vorige mandaat. Het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter is beperkt tot 2 jaar.
Het mandaat loopt ten einde:
 1. als de termijn verlopen is;
 2. in geval van ontslag;
 3. in geval van overlijden.
In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt door de Raad van Beheer een voorlopige beheerder aangesteld die nadien door de Algemene Vergadering wordt bevestigd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt.

Artikel 19
De beheerders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Er wordt door hen geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.

Artikel 20
De Raad van Beheer wordt minstens twee maal per jaar bijeengeroepen door de voorzitter. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt de doorslag. Elke beheerder kan per brief, per fax of per Email volmacht geven aan een andere beheerder om te stemmen in zijn naam. Elke beheerder kan slechts over één volmacht beschikken.

Artikel 21
De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer van de vereniging. Zijn enkel uitgesloten van zijn bevoegdheid, de handelingen die krachtens de wet uitsluitend tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren. Voor andere beheersdaden dan deze van het dagelijks beheer van de vereniging, is de Vereniging vertegenwoordigd tegenover derden door de handtekening van twee beheerders, waaronder de voorzitter, zonder dat deze hun bevoegdheid moeten verantwoorden. De raad mag eveneens speciale machten afvaardigen aan beheerders om hem te vertegenwoordigen. De rechtsvorderingen zowel als aanlegger of als verweerder worden, bij vervolging en benaastiging van de voorzitter, ingesteld en verdedigd in naam van de vereniging door de Raad van Beheer.

Artikel 22
De Raad van Beheer kan een huishoudelijk reglement opstellen en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. De Raad van Beheer kan het huishoudelijk reglement ten alle tijde wijzigen, maar moet de wijzigingen ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering.

Artikel 23
De Raad van Bestuur kan derden of leden die geen bestuurder zijn uitnodigen op zijn vergaderingen: zij beschikken enkel over een raadgevende bevoegdheid, in geen geval kunnen zij deelnemen aan een stemming.

Artikel 24
Het dagelijks bestuur over de vereniging wordt uitgeoefend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij kunnen enkel beslissingen nemen waarvoor de raad van bestuur hen gemandateerd heeft.

HOOFDSTUK V: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 25

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De rekeningen van het afgelopen jaar worden aan de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 26
Het vermogen van de vereniging zal na ontbinding worden overgemaakt aan een vereniging met een gelijkaardig doel, aangeduid door de Algemene Vergadering.

Artikel 27
Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Statuts de la Société Belge de Médecine Interne - Numéro d'identification: 10282/97

CHAPITRE I : DENOMINATION - SIEGE - BUT - DUREE D'EXISTENCE
Article 1
L'association a comme dénomination en néerlandais : « Belgische Vereninging voor Inwendige Geneeskunde », en français : « Société Belge de Médecine Interne », en anglais : « Belgian Society of Internal Medicine » respectivement en abrégé BVIG, SBMI et BSIM.

Article 2
Le siège de l'association est le service de Néphrologie de l'UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent. Le siège peut être déplacé à un autre endroit en Belgique par simple décision de l'Assemblée Générale.

Article 3
L'association a pour objet l'étude, le développement, l'enseignement et la diffusion de la médecine interne générale. La société atteint cet objet notamment par
 1. l'organisation de réunions scientifiques et de congrès;
 2. la collaboration avec d'autres sociétés scientifiques nationales et étrangères;
 3. l'élaboration de propositions concernant les critères minimaux pour l'enseignement de base de la médecine interne, d'éventuelles recommandations pour l'enseignement continu et l'enseignement post-universitaire en médecine interne, les critères d'épreuve pour la médecine interne et la médecine interne générale avec le but de promouvoir des contacts entre les services de stage et les différents centres de référence;
 4. la création et la mise à jour d'un site internet;
 5. toute autre initiative qu'elle juge opportune.
Article 4
L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment.

Article 5
Les langues véhiculaires de l'association sont le néerlandais, le français et l'anglais.

CHAPITRE II : LES MEMBRES
Article 6
Le nombre de membres de l'association est illimité mais doit être au minimum de 5. L'association est constituée de membres ordinaires et de membres adhérents.
 1. Est considéré comme membre ordinaire : tout docteur en médecine, chirurgie et obstétrique qui a terminé sa formation en médecine interne ou dans une spécialité de la médecine interne;
 2. Est considéré comme membre adhérent : tout docteur en médecine, chirurgie et obstétrique qui suit une formation en médecine interne ou dans une spécialité de la médecine interne ou tout médecin non interniste qui manifeste son intérêt pour la médecine interne.
Article 7
Les candidatures doivent être envoyées par écrit au Conseil d'Administration.

Article 8
Les membres ordinaires et adhérents paient une cotisation annuelle qui est définie par le Conseil d'Administration. Ce montant ne peut pas s'élever à plus de €300,00 Euro.

Article 9
Perd sa qualité de membre :
 1. le membre qui a signifié par écrit sa démission au Conseil d'Administration;
 2. le membre qui est exclu par un vote secret à une majorité des 2/3 des représentants présents ou représentés à l'Assemblée générale. L'exclusion d'un membre peut être proposée par le Conseil d'Administration ou par, au minimum, un membre ordinaire sur vingt. Le Conseil d'Administration doit d'abord avoir entendu la défense de l'intéressé;
 3. le membre qui n'a pas payé sa cotisation annuelle.
Le Conseil d'Administration doit mettre au courant le membre de la sanction appliquée. Les membres démissionnaires ou exclus et leurs successeurs de droit n'ont aucun droit sur l'avoir social et ne peuvent exiger la restitution des cotisations versées, ni exiger le compte ou l'inventaire.

CHAPITRE III : ASSEMBLEE GENERALE
Article 10
L'Assemblée Générale est constituée de tous les membres ordinaires et adhérents. Elle est présidée par le président du Conseil d'Administration ou son remplaçant.

Article 11
L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle possède tous les pouvoirs qui lui sont conférés explicitement par la loi. Sont particulièrement de sa compétence :
 1. la modification des statuts;
 2. la nomination et la révocation des membres du Conseil d'Administration;
 3. l'approbation du budget et des comptes;
 4. l'admission et l'exclusion des membres;
 5. la dissolution volontaire de l'association.
Article 12
L'Assemblée Générale doit se réunir au moins une fois par an à un endroit désigné dans la convocation. Le Conseil d'Administration fait rapport de ses activités à l'Assemblée Générale. A tout moment, une réunion extraordinaire de la société peut être convoquée par décision du Conseil d'Administration ou sur demande de minimum 1/5 des membres ordinaires.

Article 13
Lors de l'Assemblée Générale, tous les membres ordinaires ont un droit de vote égal. Chaque membre ordinaire peut se faire représenter à la réunion par un autre membre ordinaire. Un membre ne peut disposer que d'une seule procuration. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés sauf stipulé autrement par la loi. L'Assemblée Générale délibère quel que soit le nombre de membres présents, sauf dispositions spéciales prévues par la loi.

Article 14
Les décisions de l'Assemblée Générale sont consignées dans le régistre des délibérations et le compte rendu est contresigné par le président et le sécretaire. Le registre est conservé au siège social, où tous les membres peuvent le consulter avec l'accord du président.

CHAPITRE IV : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 15
L'association est administrée par un Conseil d'Administration constitué de minimum 5 et de maximum 23 membres, choisis par l'Assemblée Générale, dont maximum 19 choisis parmi les membres ordinaires et 4 choisis parmi les membres adhérents et révocables par elle. Les candidatures doivent parvenir par écrit au président au moins deux semaines avant l'Assemblée Générale.
La constitution du Conseil d'Administration est subordonnée aux règles suivantes:
 1. chaque centre universitaire (KUL, RUG, UCL, UIA, ULB, Ulg, VUB) a le droit de proposer un administrateur pour autant qu'il y ait des candidats. Les candidatures doivent être approuvées par l'Assemblée Générale;
 2. les médecins qui suivent une formation en médecine interne ou dans une spécialité de la médecine interne ont le droit de proposer 4 administrateurs, 2 néerlandophones et deux francophones pour autant qu'il y ait des candidats. Les candidatures doivent être approuvées par l'Assemblée Générale;
 3. les commissions d'agrément en médecine interne ont le droit de proposer deux administrateurs pour autant qu'il y ait des candidats. Les candidatures doivent être approuvées par l'Assemblée Générale;
 4. les maîtres de stage ont le droit de proposer deux administrateurs, un néerlandophone et un francophone pour autant qu'il y ait des candidats. Les candidatures doivent être approuvées par l'Assemblée Générale;
 5. l'Union professionnelle de Médecine Interne a le droit de proposer deux administrateurs, un néerlandophone et un francophone pour autant qu'il y ait des candidats. Les candidatures doivent être approuvées par l'Assemblée Générale;
 6. un maximum de 6 administrateurs est choisi parmi l'Assemblée Générale. Chacun de ces administrateurs a un droit de vote.
Article 16
Le rédacteur en chef de Acta Clinica Belgica est un invité permanent du Conseil d'Administration mais n'a qu'une voix consultative.

Article 17
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le vice-président prend les fonctions du président quand celui-ci est empêché.

Article 18
La durée du mandat est de 4 ans étant entendu que tous les 2 ans, la moitié des mandats viennent à échéance. Les membres sortants du Conseil d'Administration sont rééligibles immédiatement. Un nouveau mandat est possible deux ans après la fin du dernier mandat. Les mandats de président et de vice-président sont limités à deux ans.
Le mandat vient à sa fin:
 1. lorsque le délai est expiré;
 2. en cas de démission;
 3. en cas de décès.
En cas de vacance durant un mandat, un administrateur provisoire est nommé par le Conseil d'Administration qui doit être confirmé par la suite par l'Assemblée Générale. Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 19
Les administrateurs exercent leur mandat de manière gratuite. Il n'y a aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements de la société. Leur responsabilité est limitée à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Article 20
Le Conseil d'Administration est convoqué au minimum 2 fois par an par le président. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, celles du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Chaque administrateur peut donner procuration par lettre ou par fax à un autre administrateur pour qu'il vote en son nom. Chaque administrateur ne peut faire état que d'une seule procuration.

Article 21
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour diriger l'association. Sortent seulement de ses prérogatives les missions qui, en vertu de la loi, ressortent des prérogatives de l'Assemblée Générale. Pour tous les actes autres que ceux qui relèvent de la gestion quotidienne ou d'une délégation spéciale, il suffit pour que l'association soit valablement représentée vis-à-vis des tiers, qu'il y ait les signatures conjointes de deux administrateurs dont le président, sans que ceux-ci aient à justifier d'aucune délibération, autorisation ou pouvoir spécial. Le Conseil peut également déléguer certains pouvoirs à des administrateurs pour le représenter. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont intentées ou soutenues au nom de l'ASBL par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences du président seul.

Article 22
Un règlement d'ordre intérieur sera établi par le Conseil d'Administration et devra être approuvé par l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration pourra proposer des modifications du règlement d'ordre intérieur ; ces modifications devront être approuvées par l'Assemblée Générale.

Article 23
Le Conseil d'Administration peut inviter à ses réunions des membres qui ne sont pas des administrateurs. Ceux-ci ne disposent que d'un pouvoir consultatif et en aucun cas, ils ne peuvent prendre part au vote.

Article 24
La conduite journalière de l'association est exercée par le président, le secrétaire et le trésorier. Ils ne peuvent prendre que les décisions pour lesquelles le Conseil d'Administration les a mandatés.

CHAPITRE V : DIVERS
Article 25
L'année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les comptes de l'année écoulée sont soumis à l'approbation lors de la 1ère assemblée générale qui suit.

Article 26
Les avoirs de la société sont, après dissolution, remis à une association qui a un objet similaire et désignée par l'Assemblée Générale.

Article 27
Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans les présents statuts est réglé suivant la loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif.

PRESIDENT


S. Callens, MD
UZ Gent
Belgium

SECRETARYP. Lacor, MD
General Internal Medicine
UZ Brussels
Belgium

TREASURER


H. Yildiz, MD
UCL
Belgium

VICE PRESIDENT


F. Vandergheynst, MD
Erasme Hospital
Brussels
Belgium
Powered by Wild Apricot Membership Software